План конспекты уроков по Истории

28-05-2019
Хасанов Э.
Таърихи умуми с.8

Мавзуъ. Маориф ва дастовардхои илмхои алохида.
Равиш усули фаъоли таълим
1.Ташкилии дарс.
2. Пурсиши вазифаи хонаги.
А) Рафти чанг дар соли 1917.
Б) Бухрон дар мамлакатхои Аврупо. В) Амалиёти чанги дар соли 1918.
Г) Инкилоб дар Олмон. Д) Хотима ёфтани Чанги Якуми Чахони.

3.Баёни мавзуи нав.

А) Маориф ва илм.

Дар сохаи маориф пешсаф мам. Аврупо ва Амрикои Шимоли. Дар Англия, Фаронса, Олмон, Италия,Белг. Холанд. ИМА, Русия, Канада шаоити бехтар насли наврас. Аксар мам. Сохибистиклоли Осиё, Африко ва Ам. Лотини маориф кам пеш рафт. Боз мамлакат. буданд, ки имконнадошт. Ахолиро саводнок кунанд, чунки тобеи мустамликави. Илм дар нимаи 2-юми а.19- ав. а. 20 тадкикоти сохти мода, омузиши энергия. Олимони чахон харакат мекард. бо хам хамкори кунанд.Соли 1875 Бюрои байналхалкии тарозу ва ченакхо, с. 1896 Иттиходи байналхалкии заминченкуни ва гайрахо. Б)Дастовардхои илмхои алохида. Риёзи. Геометрияи гайриэвкалиди, ки асосгузори он Н.И.Лобачевский ва хамсафони он Я. Боляй ва К Гаусро риёзишиноси немис Г. Риман кабулкарда, ин назарияро ба зинаи тарак. Ситорашиноси. Бо ёрии тахлили спектрали ситорашиноси англис Ч.Локъер дар Офтоб хати спектреро ёфт,ки ба унсури химиявион вакт дар замин монанд маълум буд.Уин унсур ро гелиё(номи лотини Офтоб) номид. Конгресси ситорашинос. С 1887 д. Париж баргузор. Физика. Тарак. Нави илми физика бо номи олими буз. Англис Ч.Максвелл алокаманд аст.Уназарияи умуми чараёни электромагнитиро тартиб дод.Максвелл рушноиро хамчун як намуди ларзиши электромагнити исбот намуд.Самти тадкикоти Максвелл ва Гертсро давом дода олими немис Рентген соли 1895 «шучои икс»-ро кашф кард, киимруз дар илми тиб васеъ истифода.Олими рус А.С.Попов радио сохт. Дар илми физика олим. машх. Чахон- франсавихо Фредерик Жолио ва Мария Склад.Кюри, Э Резерфорд англис сахм гуз. 4.Мустахакамкуни. А)Чаро дар як кисм мамлак.маориф таракки ва дигаре мамлакатхо кафо монд? Б)Илм дар ох. а 19-ав. а 20 чи дигаргунихо ба амал омад? В)Назарияи гайриэвкалидии Лобачевскийро фахмонед? Г) Ахамияти ихтирои олими немис Рентген дар илми тиб аз чии борат аст?
5. Эълони бахохо.

6. Супориши вазифаи хонаги сах. 315-317.

20-05-2019
Хасанов Э.
Таърихи умуми синфи 10

Мавзуъ: Дарси захирави. ИМА дар солхои 60 ва 70-ум. Харакат бахри хукуки шахрванди.
Равиши дарс – усули фаъоли таълим.
1.Ташкилии дарс.
2.Пурсиши вазифаи хонаги. А)Заминахои рушди фарханги оммави. Б) Мусики. В)Ташаккули чараёнхои нав дар байни чавонон.
3.Баёни мавзуи нав. А) Чон Кеннеди ва кушиши гузаронидани ислохот. Хукумати 8-солаи Д. Эйзенхауэр давраи ризоияти мухофизакори хизбхои чумхуриятхохон вадемократхо меномиданд. Соли 1960 номзади хизби демокр. Ч. Кеннедии 43-сола Прези. ИМА интихоб шуд.Асоси барномаи у ислохоти иктисоди ичтимои вар охи густариши бозори дохили буд. Сиёсати хоричи мукобили давлатхои сотсиалисти ва ба Куба фиристод аксулинкилобчиён буд.Баъди кушта шудани у ноибаш Л.Чонсон Президенти ИМА гардид.Барномаи у «Чомеаи бузург» ном дошт. Б)Харакатхо барои хукуки шахрванди. Мушкилот дар ИМА солхои 60-ум муборизаи сиёхпустон барои баробарии хукуки шахр- анди буд.Дар пойтахт намоишхо «Харакат ба Вашингтон» дар соли 1963 руй дод.200 хазор сиёхпустон дар пойтахт чамъ омад. Нутки Мартин Лютер Кинг. Октябри с 1964 ба Мартин Лютер Кинг чоизаи нобел супорида шуд.Соли 1968 у дар шахри Мемфис кушта шуд. Рузи мотам дар ИМА эълон карда шуд.Солхои 1964-1965 Конун дар бораи ахолии сиёхпуст кабул гардид. В)Муносибатхои байналхалки. Идораи демократхо Ч.Кеннеди,Л.Чонсон «аксуламали нарм»аз хатар амал мекард.Мусобикаи таслихоти афзуд.Мусобихои хастави афзуда, захирахои мушакхои хастави зиёд гардиданд.Шикаст дар чанги Ветнам боиси шиксти демократхо дар интихобот гашт. Ричард Никсон с. 1969-1974 аз хизб чумх. Презид. ИМА интихоб . Президенти 38-умини ИМА Чералд Форд 1974-1977
4.Мустахакамкуни.
А) Сиёсати дохилии Президент Ч.Кеннедиро фахмонед? Б)Сиёсати хоричии ИМА дар давраи Ч.Кеннеди чи тавр равон шуда буд? В)Мартин Лютер Кинг ки буд? Г) Чаро дар давраи Президент Л.Чонсон муносибати байналхалки тезутунд гардид? Д)Чаро муносибахои ИМА ва ИЧШС солхои 70-ум бехтар гардид?

5.Эълони бахохо.
6.Супориши вазифаи хонаги .

13-05-2019
Хасанов Э.
Таърихи халки точик синфи 6

Мавзуъ: Норозигии мардум аз Умавиён. Нахзати Абумуслим.
Равиши дарс-усули фаъоли таълим.
1.Ташкилии дарс.
2.Пурсиши вазифаи хонаги. А)Сиёсати Насри Сайёр дар солхои 738-748. В)Муносибати Насри Сайёр –бо мардуми махали. С)Лашкаркашии Н. Сайёр ба води Фаргона. Д)Суханони насихатонаи модари шохзодаи Фаргона ба Насри Сайёрро накл кунед?
3.Баёни мавзуи нав. А)Норозигии мардум аз Умавиён.

Сабабхои норозигии мардум аз Умавиён? –ро шарх додан. Асосгузори харакати Аббосихо набераи амаки Мухаммад(с) Мухаммад Али буд. Норозигии мардум аз Умавиён аз ин Аббосиён истифода бурданд. Аббосиён сабаби бадбахтихоро аз беадолатии давлатдории Умавихо медонистанд ва ба мардум мегуфтанд, ки хангоми ба сари кудрат омадани онхо ин беадолатихоро хотима медиханд, андозхоро кам, корхои мачбуриро бархам дода хукуки точиконро дар идоракунии давлат бо арабхо баробар мекунанд. Б)Нахзати Абумуслим. Абумуслим аз точикони Нишопур буд.У ба равияи шиаи дини ислом пайваста, яке аз фаъолони муборизони зидди Умавиён мегардад ва Иброхим писари Мухаммад Алии Аббос дастуру рохбарии Хуросонро гирифта, ба Марв меравад. Абумуслим дар мубориза ба мукобили Умавиён парчами сиёхро бардошта гурзи нимсиёхро мебардорад. Шиор «Марвони хар». Дар атрофи он 100 хазор касс чамъ шуда бо силохои гуногун мубориза мебурданд. Мувофики гуфти Табари Абумуслим ду гурухи арабхоро бо хам шуронда бо мактуби бардуруг Алкароми ва Насри Сайёрро бо хам чанг андохта, соли748 ба Марв омада якчоя бо Алкароми бо Насри Сайёр чангид.Аббосиён соли 750 ба сари хокимият ом В) Хучуми лашкари Чин ба Точикзамини Шарки. Соли 751 сипохи Чин бо максади тасарруфи Хафтруд ба Точикзамин хучум кард. Абумуслим ба мукобили чинихо бо сарварии Зиёи Солех лашкар фиристод. Дар Тироз (Чамбули хозира) задахурд ба амал омад. 50 хазор чинихо кушта шуда, 20хазор асир афтод. 100сол точикон бо арабхо дар чанг аз чин ёри пурсиданд, лкеин он ба онхо ёри надод, чунки максади Чин ………
4.Мустахакамкуни. А)Сабахои норозигии мардум аз хилофати Умавихо аз чи борат буд? Б)Аббосихо барои ба сари хокимият омадан ба мардум чи ваъдахо медоданд? В)Абумуслим чи хел сарвари муборизаи зидди Умавихо гардид? Г)Аббосиён кай ба сари хокимият омаданд? Д)Лашкари Чин ба Точикзамини Шарк икай хучум кард ва натичаи он чи шуд?
5.Эълони бахохо.

6.Супориши вазифаи хонаги. Сах. 187-189.

3-06-2019
Хасанов Э.
Таърихи халки точик синфи 8

Мавзуъ: Санчиши тести ( иборат аз тестхои пушида ва мувофиковари)

1.Ташкилии дарс. 2.Баёни мавзуи нав. 1.Темурланг киро вориси тахти худ таъин карда буд? А)Улугбек В)Шохрух С)Пирмухаммад
2.Макбараи Гури Мир дар Самарканд ба хотири кадом шахс ном гирифтааст? А)Темурланг В)Мирсаид Барака С)Мирсаид Алии Хамадони
3.Яке аз шоирон барои хачвия сурудан аз тарафи Убайдуллохон ба катл расид? А)Бадриддини Хилоли В)Зайнидди Восифи С)Абдурахмони Мушфики
4.Нахустин амири сулолаи мангитиён,ки худро «сайид» номид, кадом буд? А)Мухаммад Рахимбий В)Хайдар С)Шохмурод
5.Солхои 1821-1825 дар води Миёнкол шуриши кадом халк сар зада буд? А)узбккхои Дашти Кипчок В)кунгуроту лакайхо С)хитойкипчокхо
6.Солхои мавчудияти хонии Хуканд: А) Солхои 1715-1878 В) Солхои 1725-1920 С) Солхои 1709-1876
7.Ин амири ситамгарро духтари беки Шахрисабз Книгасхонум ба катл мерасонад: А)Темурланг В)амир Хайдар С)амир Насруллох
8.Солхои хукмронии сулолаи Чониёнро мувофик кунед:
А)Надирмухаммад

1. 1645-1680
В)Абдулазизхон
2. 1599-1605
С)Имомкулихон
3. 1611-1642
Д)Субхонкулихон
4. 1605-1611
5. 1680-1702.
9.Мувофик кунед: В) «Хабиб-ус-сияр»
2. Фазлуллох ибни Рузбеххон.
С) «Мехмонномаи Бухоро»
3. Хофизи Таниш.
Д) «Шарафномаи шохи»
4. Масъуд ибни Усмони Кухистони.
5. Хабибуллохи Каллакони.
10. Мафхумхои сутуни рост ва чапро мувофик кунед? А)Забти Самарканд аз тарафи Бобур
1. 1588.
В)Чунбиши Сарбадорони Самарканд
2. 1526.
С)Таъсиси давлати Бобуриёни Хинд
3. 1365.
Д)Вафоти Мушфики дар Бухоро
4. 1524.
5. 1501.
11.Мувофик кунед: А)Мадрасаи Ойим
1. Панчакент.
В) Манораи Абдуллохон
2. Хучанд.
С) Мадрасаи Миролим Додхох
3. Кони Бодом.
Д)Масчиди Шайх Муслихиддин
4. Файзобод.
5.
5. Исфара.
3.Мустахакамкуни
4.Супориши вазифаи хонаги такрори мавзухои гузашта.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Мирзоев Ф.А
План-конспект урока по всеобщей истории.
Класс: 7.

Дата:___30-05-2019____
Тема: «Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание США»
Цели:

• образовательная – рассмотреть понятия конституция, федерация, принцип народного суверенитета, Декларация Независимости; уяснить причины, задачи и движущие силы войны за независимость; изучить особенности этой национально – освободительной борьбы;
• воспитательная – прививать чувство солидарности с борцами за свободу, независимость, демократию;
• развивающая – продолжить работу над развитием умения делать обобщения, выводы, давать общую характеристику явления, события; развивать логическое мышление, память, умение извлекать главное из прочитанного текста

Тип урока: Комбинированный
Средства урока:
• Учебник Новая история .1500-1800 гг. Юдовская А. Я», 7 класс, Параграф 23-24
• Мультимедиа оборудование, компьютер
• Презентация на тему: Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание США»
• Приложение 1- тест

Выдающееся личности:
•Джордж Вашингтон (1732-1799)
•Томас Джефферсон (1743-1826)
Основные даты:
• 1774
• 1775-1783
• 19 апреля 1775
• 4 июля 1776
• 1781
• 1783
• Май 1787
• 1789
План урока:
1. Проверка домашнего задания.
2. Актуализация знаний.
3. Изучение нового материала
4. Объяснение новой теми
5. Закрепление материала.
6. Домашнее задание.
7. Выставление оценок.

ХОД УРОКА
I. Организационный момент
Цель: готовность к уроку, раскрытие общей цели урока и плана его проведения
II.Проверка домашнего задания.
Фронтальный опрос
а) выполнение учащимися теста Приложение 1 — 5 копий ( на 3 мин)
б) устный фронтальный опрос (10 мин)
• Дать определение понятиям: эпоха просвещения, аграрная революция, промышленный переворот, индустриальное общество;

• Перечислить великих просветителей Европы и их основные идеи;
• Объяснить значение аграрной революции в Англии;
• Назовите условия промышленного переворота, продолжив предложения:
наличие – свободных рук; сложился – рынок сбыта; появился – капитал;
Какие две стороны промышленного переворота вы знаете?
• Некоторые историки считают, что промышленный переворот произошел в Англии раньше, чем в других странах Европы, благодаря ее удачному географическому положению, способствовавшему развитию мореходства и морской торговли. Вы согласны?
3.Изучение нового материала
Слова учителя

Америго Веспучи (флорентийский моряк, на испанской службе) в 1503 году писал своему знакомому: «Эти страны следует называть Новым Светом. У наших предков о них не было никакого представления, и по мнению всех, это самое новейшее открытие».
Вопрос О каком открытии писал А.В.?
А что вам известно об истории возникновения современного государства США?
На этом и следующих уроках мы познакомимся с историей рождения нового государства – США, узнаем об особенностях североамериканского общества.
Открываем тетради, записываем число, тему урока). «Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание США»
Использование электронной презентации -Английские колонии в Северной Америке
Использование электронной презентации- Война за независимость. Создание США.

4. Объяснение новой теми
1. Начало войны за независимость.
После бостонского чаепития 1773 года между американцами и англичанами началась настоящая война. Поводом для нее послужил первый Континентальный конгресс 1774 года.
— конгресс – это собрание по вопросам международного значения.
В Филадельфии (первой столице США) участники конгресса еще не решились на разрыв с Англией, но осудили её политику. Конгресс принял Декларацию (заявления), в которой призвал к бойкоту английских товаров и провозгласил естественные права человека на жизнь, свободу и собственность.
— декларация — это официальный документ, содержащий важные положения.
Вооруженная борьба началась 19 апреля 1775 года. Английский отряд получил приказ уничтожить подпольный склад оружия колонистов в городе Конкорде. Во время этой операции англичане убили 8 и ранили 10 колонистов. На обратном пути в Бостон колонисты напали на британских солдат, те понесли большие потери. Так началась война за независимость. Создание регулярной армии поручили богатому виргинскому плантатору Джорджу Вашингтону.
Запись в тетрадь: 19 апреля 1775г. – начало войны за независимость.
2. Принятие Декларации независимости.
4 июля 1776 года Конгресс в Филадельфии принял Декларацию об отделении от Англии.

5. Закрепление материала.

1. Что такое Декларация Независимости (это первый документ, в котором открыто признавалось равенство всех людей перед Богом и законом, наличие гражданских прав и свобод у каждого человека, как то право на жизнь, свободу, счастье);
2. Где начало американской свободы (это вопрос сложный и двойственный. Если говорить о свободе по отношению к Англии, то, конечно, начало конфликта – это Бостонское чаепитие. А если говорить о личной свободе каждого американца, то в первую очередь нужно обратиться к Декларации

6. Домашнее задание: §23-24, записи в тетрадях

7. Выставление оценок

Мирзоев Ф.А
План конспект по предмету Истории Религии.
Класс: 9

Дата: ___30-05-2019_________
Тема: Современный ислам и социально экономическое положение исламских государств
Цель:

1. Рассказать о развитии экономики исламских государств.
2. Развивать навыки самостоятельной работы с учебником
3. Воспитать уважение к истории Турции.

Метод: словесный, самостоятельный
Тип урока: комбинированный.
Структура урока:
1. Организационный момент – 2 мин.
2. Сообщение темы, целей и последовательности изучения темы – 4 мин.
3. Формирование новых знаний – 23 мин.
4. Закрепление пройденного материала – 10 мин.
5. Заключительная часть – 4 мин.
6. Домашнее задание – 2 мин.
7. Выставление оценок

Ход урока
1.Орг.момент: приветствие, фиксация отсутствующих, знакомство с планом урока, проверка д/з, изучение новой темы.
2. Слово учителя =
:Термин ползуемий обозначения исламской коммерческой юриспруденции или фикх аль-му’амалат (fiqh al-mu’?mal?t)[1], а также для обозначения идеологии, которая занимает среднюю позицию между капитализмом и марксизмом и основана на учениях ислама.

Исламская коммерческая юриспруденция содержит правила осуществления финансовой или другой экономической деятельности в соответствии с Шариатом, то есть в порядке, не противоречащем исламским писаниям (Корану и Сунне). Исламская юриспруденция (фикх) традиционно определяет то, что требуется, запрещено, поощряется, осуждается или допускается согласно ниспосланному посланию Господа (Корану) и религиозной практике, утвержденной исламским Пророком. Они регулируют такие вопросы как бедность, деньги наемный труд, налоги и т. п. С другой стороны, в современном мире активно изучается социальная наука экономика с целью достижения политических целей, таких как полная занятость, ценовая стабильность, экономическая справедливость и рост производительности[2].

3. Формирование новых знаний –

середине двадцатого столетия начали проводиться кампании по пропаганде идеи конкретно исламской модели экономической мысли и поведения. К концу 1970х годов «исламская экономика» была добавлена в качестве научной дисциплины в нескольких институтах, как мусульманского мира, так и Запада. Основные характеристики исламской экономики часто определяются как: (1) «поведенческие нормы и моральные принципы», берущие свое начало в Коране и Сунне; (2) сбор Заката и других исламских налогов, (3) запрет процента (риба), начисляемого на ссуды.
, препятствования накоплению продуктов с целью спекуляции и других греховных действий, таких как незаконная конфискация земли[3][4].

последней четверти ХХ века политические процессы в исламском мире продемонстрировали, что религия не утратила своих позиций в общественной жизни мусульманских стран. Более того, она «возродилась» в политике ряда государств: Ирана, Пакистана, Египта, Афганистана, Саудовской Аравии, Сирии. К этим странам можно отнести замечание американского политолога Дж. Эспозито относительно того, что исламская идеология, символы, лозунги и акторы обосновались в мусульманской политике. Устойчивое воздействие ислама на социально-политическую жизнь во многом объясняется особенностями мусульманского вероучения, которое принято считать системой, регулирующей многие аспекты жизни людей

4.Закрепление
Какие Исламские Государства знаете?

5. Заключительная часть
Сторонники исламской экономики обычно характеризуют её ни как социалистическую, ни как капиталистическую, а как «третий путь», который не имеет ничего общего с двумя другими системами
6. Домашнее задание
Пересказ

7. Выставление оценок

Мирзоев Ф.А.
План конспект по предмету Всеобщая история.

9 класс

Дата: 31-05-2019

Тема: «Вторая мировая война и Великая Отечественная война Советского Союза».
Тип урока: итоговый
Форма урока: брей – ринг.
Цель:

Образовательная: обобщить и закрепить с учащимися знания по изученной теме.
Развивающая: совершенствовать навыки самостоятельной работы с картой, развивать навыки групповой работы, учить анализировать исторические документы, научить сравнивать, сопоставлять полученную информацию, ставить и разрешать проблемы, видеть причинно- следственные связи.
Воспитательная: воспитывать чувства патриотизма и гордости за свой народ, его исторический выбор.
Оборудование:
1. Карта «Мировая война 1938 -1945гг.»
2. Газеты, выпущенные учащимися о городах – героях, полководцах Великой Отечественной войны, защитниках Родины – партизанах – подпольщиках Крыма.
3. Таблицы, схемы по теме «Вторая мировая война»..

Ход урока
1. Организационный момент.
2. Постановка целей и задач урока совместно с учащимися.
3. Повторение изученного материала.
4. Объяснение нового материала

Передел мира в результате первой мировой войны удовлетворил только державы-победительницы; он таил зародыш нового мирового конфликта. Экономическое и политическое развитие капиталистических стран в меж военный период происходило крайне неравномерно. Мировой экономический кризис 1929 -1933 гг. привёл к дальнейшему углублению неравномерности развития всех межимпериалистических противоречий. Возникли две противостоящие друг другу империалистические группировки. Экспансионистский натиск вновь окрепшего германского империализма и вступивших в союз с ним японского и итальянского империализма натолкнулся на стремление Великобритании, Франции, США сохранить свои преобладающие позиции в капиталистическом мире. Всё это привело к краху Версальской – Вашингтонской системы и ко второй мировой войне.
1 сентября 1939г. началась вторая мировая война. Германия, где к власти пришли фашисты, напала на Польшу. Во главе Германии стоял Адолф Гитлер. Он стремился завоевать весь мир, поставить народы планеты на колени и заставить их работать только на Германию.

Как и 25 лет назад, когда началась первая мировая война , человечество было обречено на слезы, смерть, пепелища, руины.
22 июня 1941г. Фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, тем самым, разорвав пакт о ненападении. Против нашей Родины была брошена громадная, заранее отмобилизованная, вооруженная современной боевой техникой армия. Мирный труд советского народа был нарушен. СССР выступил в период Великой Отечественной войны против злейшего врага человечества –немецкого фашизма.
Цель нашего урока – закрепить с вами знания, приобретенные при изучении темы «Вторая мировая война». Урок проводим в форме брей-ринга.

(Звучит музыка «Песня о Родине).

5. Закрепление
Назовите фамилии 2-х бойцов, Установивших Красное знамя над Рейхстагом в Берлине.(Ответ: разведчики М.А. Егоров, М.В. Кантария )
• В каких республиках СССР есть города- герои? ( Ответ: Россия, Украина, Белоруссия).
• Перечислите города- герои. (Ответ: 13 городов- героев: Москва, Ленинград, Тула, Смоленск, Мурманск, Сталинград, Новороссийск- Россия, Киев, Одесса, Севастополь, Керчь- Украина, Минск, Брест- Белоруссия).
• Из какой песни эти слова:

1.Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!…

2.На позицию девушка Провожала бойца,
Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца…

Ответ: 1) «Священная война», 2) « Огонек».

• Какие ордена были учреждены в годы ВОВ? ( Ответ: Отечественная война 1,11 ступени, Ордена славы 1, 11, 111 ступени, Ордена Кутузова, Суворова, Нахимова).

Вывод.
Ребята. Вторая мировая война была великим и трагическим уроком для народов всего мира. Она усилила решимость всего человечества и не допустить глобального конфликта в будущем. С тех пор растёт понимание ,что третья мировая война ,тем более с применением ядерного оружия, будет иметь губительные последствия и означать конец человеческой цивилизации.

6. Домашнее задание: повторить тему « Вторая мировая война и Великая Отечественная война».

7. Подведение итогов. Оценивание учащихся.

Мирзоев Ф.А.
ПЛАН-КОСПЕКТ УРОКА .
9 класс.

По предмету Основа Государства Права
Дата: 27-05-2019
Тема: Права и обязанности родителей и детей в рамках Семейного Кодекса

Цели занятия:
Учебная: способствовать формированию правовых компетенций студентов в вопросах брака и семьи, прав и обязанностей родителей и детей в рамках Семейного Кодекса Российской Федерации;
Развивающая: способствовать формированию у студентов рациональных приемов и способов мышления, развитие познавательной активности, внимания, культуры речи, культуры учебного труда;
Воспитательная: воспитывать у обучающихся уважение к семейным ценностям.

Тип урока: формирование новых знаний
Методы: беседа, индивидуальная и групповая работа студентов, ролевая игра, демонстрация видеороликов, использование интернет ресурсов
Оснащение: презентации, раздаточный материал – рабочие тетради, интерактивная доска, компьютер
Межпредметные связи:
Основы социологии и политологии – тема «Социальный институт: семья», «Социализация личности»
История – раздел «История Древней Руси»
Литература:
Конвенция о правах ребенка. – М.: КНОРУС, 2012
Кошанина Т.В. Основы права: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ Т.В.

Интернет – ресурсы: http://tor-trans.com.ua/tecnologya.htm
Структура урока:
1. Организационный момент – 2 мин.
2. Сообщение темы, целей и последовательности изучения темы – 4 мин.
3. Формирование новых знаний – 23 мин.
4. Закрепление пройденного материала – 10 мин.
5. Заключительная часть – 4 мин.
6. Домашнее задание – 2 мин.
7. Выставление оценок
Ход урока:

1.Организационный момент.
Проверка отсутствующих, готовности к уроку, психологический настрой.
(1 слайд)
«Здравствуйте!»
Поклонившись, мы друг другу сказали:
Здравствуйте!
Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте»,
Больше ведь мы ничего не сказали.

2.Начальная мотивация учебной деятельности
(Сообщение названия темы, целей и плана урока, значение, связь с современностью, перспективы развития вопроса).
— Как вы уже догадались, тема сегодняшнего разговора – Семья, а более конкретный вопрос – «Права и обязанности родителей и детей в рамках Семейного Кодекса РФ».
— Ребята, как здорово осознавать, что ты кому-то нужен! Как здорово дарить самым близким внимание, доброту, ласку!
— Целью нашего урока является:
-познакомиться с правами и обязанностями родителей и детей;
-научиться анализировать законодательные акты, применять их в конкретной жизненной ситуации и формирование общих компетенций предусмотренных в ФГОС по вашей специальности.
(7 слайд)

— Последовательность изучения темы:
1.Законы, определяющие права и обязанности родителей и детей в семье.
2.Права и обязанности родителей в семье.
3.Права и обязанности детей в семье.

— Сегодня в режиме онлайн с нами работает юрист г. Нижнекамска С.А. Иванов, который по скайпу будет следить за ходом нашего урока, а в конце вы можете задать интересующие вас вопросы на эту тему.

3.Формирование новых знаний.

а) Вступительная беседа о семье, как ячейке общества, о наличии прав и обязанностей членов семьи, игровой прием «Ассоциации».
(8слайд)

Что, по-вашему, семья. Назовите членов семьи.
Ребята, на экране будут приведены ответы студентов г. Нижнекамска, которые участвовали в опросе. (Ответы на слайде открываются в ходе беседы). (СЕМЬ Я — глава семьи, семь человек, за которых нужно нести ответственность. Это дети, жена, мама, папа, тёти, дяди, все, кто живёт с тобой в доме).

Что дает семья человеку? Брак? (продолжение рода, духовное здоровье и др.).Брак — это союз женщины и мужчины, который находится под защитой государства, брак – это не договор, не соглашение, а союз. Брак — пожизненный союз, направленный на образование семьи, брак- начало и ядро семьи.

Дети. Семья без детей — не семья, дети – это «только радость и умиление», дети — «радость и приятные заботы», дети – это бесконечное счастье, Дети – это в жизни свежий ветерок», дети – это будущее, новое поколение.
-Вы смогли заметить, что многие высказывания совпадают с вашими ответами.
(10 слайд)

4.Закрепление изученного материала

-На закрепление изученного материала выполним следующее задание: вместо точек указать пропущенные слова.
Текст задания: Синоним долга -……(обязанность). Права и обязанности родителей и детей в семье зафиксированы в Конституции РФ, ……. (Конституции РТ), Конвенции о …. (правах ребенка), Семейном кодексе РФ, ……. (Законе «Об образовании в РФ». Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей в семье решаются родителя по их …… (взаимному согласию) исходя из интересов детей с учетом мнения детей. Родительские права прекращаются по достижении детьми …. (18) лет или при вступлении в брак.
(20слайд)

5.Заключительная часть

Прямая Интернет-связь по скайпу с представителем закона – юрист г. Нижнекамска, профессиональное мнение которого такого: « Хочется отметить вашу конструктивную работу на уроке, как граждане РФ вы обязаны знать свои права и обязанности и помнить, что Закон стоит на защите прав и интересов ребенка. Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» объявлен приоритет семьи и семейных ценностей, предусмотрено развитие государственной семейной политики».
-Вопросы детей к юристу.
Подведение итогов урока, оценка сформированности компетенций.

-Благодарю вас! Мне было очень приятно с вами сотрудничать, и на правах преподавателя разрешите вручить каждому из вас сертификат (Приложение №2) о вашем активном участии, где указаны формируемые общие компетенции, предусмотренные в Федеральных государственных образовательных стандартах.

6.Домашнее задание

Подготовить эссе на темы: 1.«Каждый ребенок имеет право», 2.«Каждый родитель имеет право» и отправить на адрес электронной почты, указанной в рабочем листе. Данные эссе будут участвовать в конкурсе эссе в рамках декады обществоведческих дисциплин.

Ребята, ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ И СЧАСТЛИВЫМИ РОДИТЕЛЯМИ!

7.Выставление оценок